Ass. LLiure El. Fàrmacs a la Soc. actual    
Ass. Matèria Química Orgànica   Masters i Doctorats
Química Orgànica Bàsica Química Orgànica   Informació i Documentació Científica
Documentació Química Q. Org. Experimental   Master MECHMOD
Ampliació de Q. Orgànica Síntesi Orgànica   Doctorat

Q. Heterocíclica

Q.Org.Prod.Nat. i Bioorg.