AMPLIACIÓ DE QUÍMICA ORGÀNICA - Dr. Eduard Bardají

EXERCICIS PROPOSATS   full nº 1        -    TORNAR     -   full nº 2

Quin producte originarà l'autocondensació de ciclohexanona?. Considera tant el mecanisme catalitzat per base com per àcid. Quin producte originarà l'autocondensació de fenilacetat d'etil ?. Considera el mecanisme catalitzat per base.

Com es poden preparar els següents productes?

La C-alquilació del producte bicíclic (nom??) dòna un únic estereoisomer, quin? discuteix el mecanisme. Discuteix el mecanisme d'aquesta transformació.
Quina és l'estructura de A, B, C i D? Quina és l'estructura del producte final?

Quines transformacions són necessàries per passar  del 3-metilbutanoat d'etil als diferents productes indicats? Explica el mecanisme d'aquesta transformació.
Explica el mecanisme d'aquesta transformació. Explica el mecanisme d'aquesta transformació. Considera que 2,6-dimetilanilina no pot formar d'entrada un enolat, dons es massa dèbil.

Explica el mecanisme d'aquesta transformació. Explica el mecanisme d'aquesta transformació.

Explica el mecanisme d'aquesta transformació. Justifica l'estereoquímica dels dobles enllaços en cada compost. Explica el mecanisme d'aquesta transformació.
Explica el mecanisme d'aquesta transformació.

Quin producte s'obtè? Quin mecanisme?

Explica els mecanismes implicats en aquestes transformacions: