SÍNTESI ORGÀNICA - QUÍMICAFC-UdG. Dr. E. Bardají

MÈTODES DE CONSTRUCCIÓ DE L'ESQUELET MOLECULAR

 Tema 5.1

 Tema 5.2

Moltes reaccions orgàniques permeten establir nous enllaços carboni-carboni. A continuació es repasa l'aplicació sintètica d'algunes de les principals reaccions:

Transformacions (transforms) i retrons:

 

Inversió de reactivitat:

Sintons i reactius equivalents: reactivitat lògica vs. inversió de reactivitat.

Transformacions (transforms) i retrons:

 

 

 

 

 

 

 

 

La retrosíntesi s'ha de basar en un detallat estudi de l'estructura objectiu i cal aprofitar al màxim les possibilitats de simplificació: el Seychellè es pot desconnectar mitjançant una retro-Diels-Alder desprès d'haver preparat la molècula de forma convenient.

 

 

 

 

 

Apart del possible ús de grups protectors, cal considerar la connexió intramolecular de funcions com una alternativa a la protecció funcional:

 

 

 

La retrosíntesi següent ès un exemple de simplificació d'una estructura complexe tot derivant cap a l'aprofitament d'un precurssor disponible (el producte natural carvomentona) mitjançant l'aplicació principal de la reactivitatdel grup carbonil:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'estudi retrosintètic ha de combinar l'apreciació de les possibles relacions d'interconversió de funcions i/o protecció amb els aspectes relacionats amb la desconnexió de l'esquelet en fragments de menor tamany. El cas següent relaciona diverses estructures desde el punt de vista funcional:

Per a cadascuna de les estructures anteriors es pot pensar un arbre retrosíntètic basat bé en desconnexions en sintons/reactius equivalents:

 o  bé basat en desconnexions en  precurssors/retrons/transforms:

Les anteriors desconnexions, de tipus lineal, són en general simples i de fàcil previsió, les desconnexions que impliquen processos pericíclics són més difícils de preveure, el cas següent és un exemple:

Els processos que impliquen reaccions de ciclació es regeixen per les regles de Baldwin: les ciclacions permeses són les que tenen un signe + per a cada tipus i tamany d'anell.

 

tornar