EXPERIMENTACIÓ QUÍMICA II - QUÍMICA ORGÀNICA - FC- UdG

 

Síntesi de 2-fenil-4-(1-fenilmetiliden)-4,5-dihidro-1,3-oxazol-5-ona.

 

etapa1   etapa2

full de dades

tornar