FORMULACIÓ i NOMENCLATURA dels COMPOSTOS ORGÀNICS

Existeixen milions de compostos orgànics i cada setmana s'en sintetitzen alguns milers més de nous a tot el mon. Cal dons comptar amb un mètode sistemàtic per donar nom unívoc a cada compost orgànic. El nom de cada compost orgànic té en compte el tipus d'esquelet estructural, els substituents i el tipus de funció o funcions presents a la molècula.

Els noms el podem classificar en:

Es evident que l'existència d'una gran varietat de noms, i l'ús en molts casos dels noms trivials, genèrics o trade names , fa que l'estudiant que s'inicia en la Química Orgànica vegi la tasca de donar nom o d'entendre els noms dels compostos com una tasca complicada.

Recomanacions:

  1. Cal entendre la nomenclatura sistemàtica i saber aplicar les seves regles de forma eficient, tant en sentit "a partir del nom interpreto l'estructura" com " a partir de l'estructura hi assigno un nom".

  2. Cal saber passar de nomenclatura sistemàtica a substitutiva i viceversa.

  3. Els noms trivials són d'ús comú i quotidià. No cal preocupar-se, l'experiència pràctica ens familiaritzarà amb els més usats.

  4. Existeixen manuals (Index Merck, etc) o catàlegs de productes químics (majoritariament orgànics) que sòn útils de consultar per apreciar els diversos noms usats per a cada compost.

NOMENCLATURA SISTEMÀTICA

El nom sistemàtic (i també el substitutiu) d'un compost orgànic està relacionat amb el tipus d'estructura, els substituents i el tipus de funció o funcions presents a la molècula.

nomenclatura sistemàtica: anar-hi

La funció principal present a la molècula marca una prioritat alhora d'anomenar el compost. Així, si un compost té una funció carboxílica, s'anomena com a àcid, p.e.: àcid acètic o àcid etanoic; les funcions segueixen la prioritat marcada per la taula següent:

TAULA DE PRIORITATS ORDENADES MÉS A MENYS

ÀCIDS CARBOXÍLICS

ÀCIDS SULFÒNICS

ANHÍDRIDS D'ÀCID

ESTERS

HALOGENURS D'ACIL

AMIDES

NITRILS

ALDEHIDS

CETONES

ALCOHOLS

FENOLS

TIOLS

AMINES

ÈTERS

SULFURS

ALQUENS

ALQUINS

DERIVATS HALOGENATS

DERIVATS NITROGENATS

ALCANS

TORNAR