ATROPOISOMERIA

El compostos 1 i 2 son dos  bifenils orto tetra substituits. En condicions normals les estructures 1 i 2 representarien dos conformacions d'una mateixa estructura, pero, degut al tamany dels substituents, aquests compostos mostren una imposibilitat de gir que impedeix la interconversió dels diferents conformers. Així, els compostos 1 i2 són estereoquímicament diferents. L'anell "a" del compost 1 té els substituents A i B "configurats" de forma oposada a l'anell "a" dels compost 2. 

Fes click sobre l'estructura 1 per veure el model:

El compost 1 i el 2 semblen el mateix,pero la manca de lliure rotació fa que no puguin adoptar la mateixa conformació. Quan apliquem les rotacions adequades, es evident que 1 i 2 son un imatge especular de l'altre i per tant son objectes quirals amb una relació d'enantiomeria.

back to menu