Mecanismes i reactius bioorgànics-3

 

La degradació dels sucres i altres metabolits genera AcSCoA, aquest genera altres tioesters del tipus R-CO-SCoA i el malonil-S-CoA.

 

tornar   biosíntesi de lípids