FÀRMACS i DROGUES a la SOCIETAT ACTUAL 

PLANTEJAMENT DEL CURS

    El curs tracta a nivell divulgatiu diversos aspectes relacionats amb l'origen, evolució, impacte i presència dels fàrmacs i/o drogues en la societat actual.

    Es parla dels fàrmacs com principis actius dels medicaments. Es dòna una lleugera visió sobre aspectes científics com són la seva naturalesa, activitat, descobriment, desenvolupament i millora; així com de la seva repercusió a nivell social i cultural.

    Es parla de medicaments i altres tipus de pràctiques mèdiques o paramèdiques com base dels mètodes curatius, tot considerant aspectes històrics, socials, i el seu paper en les diferents cultures així com la seva presència en la vida quotidiana.

    Es parla de drogues tant desde el punt de vista farmacològic com social.

    La dinàmica de les classes de l'assignatura es basa en un esquema on els estudiants participen mitjançant la discussió i participació directa a classe. Durant les primeres sessions es presenten i es discuteixen diferents blocs temàtics.

    La segona part del curs s'organitza en sessions on s'exposen els temes preparats pels estudiants en grups de màxim 5 persones. Es dedica un promitg de 40-45 min. per grup entre exposició i discussió oberta a classe.

    Els temes escollits pels estudiants son lliures. El nivell ha de ser divulgatiu i a un nivell ajustat a la varietat d'estudiants presents al grup.

Organització:

aula E10 de la Facultat de Ciències UdG, els dilluns de 19 a 21/21,30h,

sessions temàtiques: 23 febrer, 2, 9, 16, 23 i 30  de març.

sessions d'exposició de temes per grups d'estudiants: 20 i 27 d'abril, 4 i 11 de maig.

 

Distribució dels crèdits:

 

TOTAL = 3crèdits de lliure el·lecció (20 hores de participació presèncial + 10 hores de preparació no presencial de temes).

 

Qualificació: apte o no apte, en base a la assistència a classe (no inferior al 70%), la participació a classe,  i la preparació + presentació d'un tema divulgatiu per disussió a classe.

tornar