INFORMACIÓ i DOCUMENTACIÓ CIENTÍFICA- MASTERS -UdG      Dr.E.Bardaji

FONTS SECUNDÀRIES

Les fonts secundàries són totes les que formalment indexen, classifiquen, ordenen, repassen, recopilen, etc, informació previament publicada. Per tant, l'àmbit d'aquestes publicacions es molt ampli i variat.

Es poden classificar en funció de diversos criteris, particularment hem sembla adequat classificar-les en tres grups:

PUBLICACIONS DEDICADES A LA REVISIÓ

Dins de cada camp científic cal recomanar la consulta dels corresponents Reviews , com a publicació centrada en revisions, i també la consulta d'articles de revisió (review article) per iniciar la recerca bibliogràfica en un camp.

PUBLICACIONS RECOPILATÒRIES, DICCIONARIS TEMÀTICS, COLECCIONS  MONOGRÀFIQUES.

També cal recomanar la consulta de publicacions monogràfiques o recopilatòries per posar-se al dia d'un tema abans d'anar a la cerca d'articles de tipus primari.

PUBLICACIONS D'ABSTRACTS  i   BASES DE DADES

Dins l'àmbit de les publicacions de tipus secundari hi han les destinades a citar, indexar i/o resumir  les publicacions primàries.

El seu objectiu es facilitar la recerca d'informació. La seva estructura permet la consulta, ràpida en funció de la publicació i el seu format,  i la sel·lecció de la informació continguda en publicacions primàries. Poden contenir diversos tipus de formats, de fet originariament unes es diferenciaven de les altres pel format, les que estan actualment en funcionament han evolucionat al format electrònic i per tant, en més o menys proporció, totes mostren un format electrònic similar.

La presentació d'algunes de les publicacions d'abstracts o resums es fa tenint en compte els antecedents històrics on es manipulaven en suport paper.

El format electrònic s'estudia a les sessions de la biblioteca digital ISI WEB of KNOWLEDGE..

                CHEMICAL ABTRACTS

El CHEMICAL ABSTRACTS és la publicació de resums més important i el predomini del seu ús ha imposat un format i estil d'indexació de la informació primaria que ha estat generalment adoptat per les altres publicacions en el actual format electrònic.  

El CHEMICAL ABSTRACTS s'inicia al 1907, i es dedica a indexar i resumir tot tipus de documents primaris en química i de forma acumulada en el temps també altres disciplines. El format en suport paper es publicava amb fascicles setmanals, que posteriorment s'enquadernen en volums anuals. Les parts principals de l'edició són: Index (Subject, Author, Formula, ...), la Guia dels índex ( Index Guide). El format bàsic és num. CAS de l'abstract, Títol, Autors, Ref. Bibliogràfica i Resum/Abstract.

Altres publicacions de resums diferenciades en  format papere eren: Current Contents (resum d'indexos de revistes) i Science Citation Index (resum de citacions).

Amb l'establiment dels medis informàtics , pc, disc, CD....fins arribar a l'actual sistema web, totes les bases de dades ha evolucionat a un format similar on es pot consultar de tot.

INDEX DE LES SESSIONS DE BIBLIOTECA ]

tornar