EXERCICIS

Durant el curs es proposen exercicis per tal de repassar els conceptes fonamentals i comprovar l'assimilació per part dels estudiants. Cada exercici s'organitza en blocs no presèncials per a la ressolució de les questions per part dels estudiants. Si bé es pot treballar en grup, cada estudiant ha de realitzar una resposta individual i diferenciada, i l'haurà de presentar oralment a classe. Aquestes activitats seran evaluades i comptaran per a la nota final.

exercici 1

exercici 2

exercici 3

exercici 4

 
         
         

TREBALLS

Els treballs són una opció per a l'avaluació final de l'assignatura.

La temàtica de cada treball es pactarà amb el professor.

l treball/presentació  ha de tenir una extensió moderada, i es demana un alt grau de síntesi (estudi i conceptualització) en la seva elaboració i exposició.  La seva presentació es farà amb power point (15 min.). Cal entregar una còpia dels fitxers de les  presentacions.

Model de document presentació/treball: descarregar ( fer gravar-com ...... es un esquema de power point).

Cada presentació anirà seguida d'una tanda de preguntes i equivaldrà a un examen oral de l'assignatura.  Els estudiants que superin aquesta etapa no cal que facin l'examen final, a menys que vulguin millorar nota. 

tornar