PRODUCTES DRIVATS DEL CAROTENS / CAROTENOÏDES

Els àcids trispòrics  participen en la regulació de la producció de cel·lules (+) i (-) en fongs del tipus Mucorales , actuant com hormones sexuals, promouen l'associció cel·lular i estimulen la biosíntesi de carotenoïdes (precurssors).-

L'àcid absícic (ABA) és una hormona universal de les plantes, inhibeix la germinació i regula l'estat latent de les gemes.

 

La Vit-A procedeix de la degradació de carotens, juga un paper fonamental en el proces molecular associat a la visió.

tornar