PATENTS

Les PATENTS son un tipus de dret de propietat industrial.

Són Títols de Propietat Industrial atorgats pels Estats als inventors que els confereix el privilegi d'explotació en forma de monopoli comercial d'una invenció. 

El dret de solicitut i/o la titularitat de les patents sol passar del/s inventor/s a  les empreses o institucions pera les que treballen.

Formalment són un document legal concedit per les oficines de patents de cada estat. Cada estat té alhora una legislació pròpia. Les patents es presenten a cada pais: ESP, FRA, UK, GER, ....., JAPÓ, USA, CANADA,...

També hi ha la possibilitat d'utilització de la Patent Europea: 16 països + Suissa; i de la patent mundial o PCT, que és una patent a tot el mon durant 18 mesos.

El cost d'una patent es composa d'un preu inicial i d'un cost de manteniment anual que s'incrementa amb el pas dels anys fins al límit dels 20 anys de vigencia d'una patent.

La data i hora de presentació d'una patent a qualsevol oficina de qualsevol pais, confereix caràcter de prioritat a tot el mon durant 12 mesos.

Després d'aquests 12 mesos de protecció cal extendre la patent a cadascun dels països que interessi, a la resta es perd la protecció i en aquesta situació, en aquests paisos hi poden patentar d'altres que ja hagin presentat una solicitut posterior, tot donant prioritat a qui havia arribat primer.

El tràmit de concessió d'una patent es llarg i desde la solicitut fins la concessiópot passar un temps indeterminat.

 

QUÉ ÉS PATENTABLE?:

Qualsevol invenció que tingui caràcter de novetat absoluta i a nivell mundial, que sigui industrializable, reproduïble, que impliqui nivell inventiu o que no sigui obvia per a un expert que conegui l'estat actual de la tècnica, no pot afectar l'ordre public, ni contradir les lleis, ni ser contrari a les bones costums. No cal demostrar que sigui vendible i que representi un progrés tècnic.

La descripció d'una patent ha de ser pensada perqué confereixi màxima protecció i alhora perqué impedeixi que s'en facin còpies de l'invenció.

Els tipus de protecció poden ser de PRODUCTE, PROCEDIMENT i D'US.

Un producte pot ser nou per sí mateix, com  a consequència d'un procediment o com a intermedi.

Un procediment pot ser únic o múltiple. L'ús pot basar-se en els mètodes o aplicacions.

CONTINGUT D?UNA PATENT:

Títol, autors, inventors, propietaris,...

Descripció: antecedents, tipus d'invenció, aportació inventiva, exemples, caraterització, forma d'utilització,..

Reivindicacions: generals o subordinades, han de ser clares, concises, fonamentades en la descripció, que permetin una amplia protecció i impedeixin la còpia per tercers.

 

EL LLENGUATLE DE LES PATENTS QUÍMIQUES:

Les patents es redacten amb un llenguatje que es troba lluny del que és habitual en documents o llibres científics. Els títols poden ser poc precisos o massa generals, la redacció es molt lliure i sovint es combinen diverses maneres d'anomenar el mateix:

en anglès "caspa" = scurf, flaking of the scalp, seborrhea sica, seborrheic keratosis, pithyriasis.

Pel que fa als noms dels compostos químics es combina a vegades la nomenclatura sistemàtica tipus CAS (facilita trobar informació) amb altres tipus de noms trivials o no sistemàtics:

Gepefrina = 3-(2-aminopropil)fenol = metahidroxibenzilmetilcarbinamina , són sinònims!!!.

Families de compostos:

Al 1925, als USA, E.Markush va obtenir una patent on protegia una familia de derivats de l'anilina com "homolegs de l'anilina i dels seus productes de substitució per halogen". Aixó va sentar un precendent per a la protecció de families de compostos. Un exemple, l'evolució de les patents fins a la protecció d'un fàrmac, el Captopril:

 

TORNAR