FONTS SECUNDÀRIES

Les fonts secundàries són totes les que formalment indexen, classifiquen, ordenen, repassen, recopilen, etc, informació previament publicada. Per tant, l'àmbit d'aquestes publicacions es molt ampli i variat.

Es poden classificar en funció de diversos criteris, particularment hem sembla adequat classificar-les en tres grups:

 

PUBLICACIONS DEDICADES A LA REVISIÓ

Dins el camp de la Química i en funció del contingut de la biblioteca, cal recomanar la consulta de Chemical Reviews , com a publicació centrada en revisions, i també la consulta de Angewandte Chemie Int. Ed. Eng, com a publicació que inclou articles de revisió (review article).

 

PUBLICACIONS RECOPILATÒRIES

MANUALS  o Handbooks:

CRC HANDBOOK OF CHEMISTRY AND PHYSICS: és fonamentalment un llibre de taules de propietats físiques i químiques de compostos químics.

MERCK INDEX: és una enciclopedia de productes químics, principalment d'origen natural, amb activitat biològica i/o d'aplicació industrial (farmàcia, alimentació, etc).

PERRY’S CHEMICAL ENGINEER'S  HANDBOOK: és una enciclopedia o handbook específic per  enginyeria química.

FARMACOPEES:

FARMACOPEES: EUR, BRITISH,USP, ...

( i totes resumides al ....MARTINDALE)

 

PUBLICACIONS RECOPILATÒRIES EXHAUSTIVES

LANDOLT-BÖRNSTEIN: és una recopilació de dades de tots els camps de la Física i d'altres com la Química Física, Biofísica, Geofísica, Astronomia, Tecnología i Ciència dels Matèrials. Les dades incloses en aquesta publicació són tretes de la literatura primària i són revisades críticament per un grup d'experts.

GMELIN:`és una enciclopèdia de Química Inorgànica i Organometal·lica, sota un format de tipus monogràfic, que conté també informació respectiva a  Metal·lurgia, Geoquímica, Mineralogía, etc. La primera edició la va fer Leopold Gmelin al 1817. Actualment s'edita i distribueix des de Springer-Verlag. La informació està classificada segons el elements químics. Hi han volums monogràfics per element principal i d'altres d'actualitzats. Cada element té un numero d'ordre propi del Gmelin. Els numeros d'ordre superiors tenen prioritat i la informació d'un compost donat es troba descrita sempre en els volums dedicats a l'element d'ordre més alt del compost: en el volum del coure (60), hi han:    (60,16) Cu3P;    (60,16,3)  Cu2P2O7;        (60,19,9)  Cu3BiS3.   etc..    Per analogia amb el CAS, hi ha també un Formula Index, i també una versió On line de STN Int..

 

BEILSTEIN: és una enciclopèdia exhaustiva sobre estructura, síntesi i propietats de compostos orgànics.La informació que recull és exhaustiva, ha estat revisada i està classificada segons un sistema unívoc que permet assignar un numero tipus DNI a cada compost. Així els compostos es troben d'acord amb aquest sistema, pero també n'hi han que estan classificats com a derivats dels primers: per tant hi han dos classes, els compostos de registre i els seus derivats. Actualment és pot accedir al Beilsten mitjançant sistemes informàtics, que faciliten la recerca d'informació.

 

DICCIONARIS QUIMICS:

Hi han altres diccionaris de compostos químics com:

 

COLECCIONS  DE VOLUMS de MÈTODES DE SÍNTESI 

THEILHEIMER: és una publicació de volums dedicada a la recopilació i actualització de mètodes de síntesi, reactius, etc. Es caracteritza per ordenar la informació d'acord amb el tiopus d'enllaços que es formen i que es trenquen en una reacció.

HOUBEN-WEYL: és una publicació de mètodes sintètics i analítics en Química Orgànica. Els volums estan dedicats  a tipus de compostos o mètodes (m.analítics, macromolecules, pèptids, etc.. I es continua amb volums suplementaris.

ORGANIC SYNTHESIS: és una col·lecció de volums anuals que descriu procediments de laboratori per a la síntesi de compostos específics. Els procediments de síntesis que s'hi publiquen estan contrastats per dos laboratoris que els han repetit i han confirmat la fiabilitat del mètode experimental descrit originalment. També hi ha la versió INORGANIC  SYNTHESIS.

FIESER-FIESER REAGENTS FOR ORG. SYNT: recopila informació de síntesi a partir dels reactius emprats i els ordena alfabeticament.

ORGANIC REACTIONS: és una publicació de revisions on cadascuna tracta una reacció i tots els aspectes implicats en el seu ús en síntesi.

COMPREHENSIVE ORGANIC SYNTHESIS: és una obra de síntesi orgànica estructurada per volums dedicats a topics generals: formació d'enllaços C=C, formació d'enllaços C-C, oxidacions, reduccions, etc.

 

tornar